DISCLAIMER Andeweg Advocatuur

Andeweg Advocatuur heeft de nodige zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van de inhoud van deze website. Andeweg Advocatuur streeft ernaar juiste en volledige informatie te verschaffen op deze website. Andeweg Advocatuur kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist en actueel is. Andeweg Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door onjuiste, onvolledige informatie of gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelen naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Andeweg Advocatuur is evenmin aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit uw bezoek aan deze website, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of data kunnen infecteren.

De op deze website vermelde gegevens worden alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie of het doen van aanbevelingen dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. Andeweg Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

De website kan links naar andere websites bevatten. Andeweg Advocatuur heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Andeweg Advocatuur de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Andeweg Advocatuur garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Andeweg Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Andeweg Advocatuur en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andeweg Advocatuur niet toegestaan.

Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en een verwijzing naar deze disclaimer bij die kopie zijn opgenomen.

Ieder ander gebruik van de website en de informatie daarop, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Andeweg Advocatuur niet toegestaan.

Terug naar de homepagina